Regulamin

Regulamin
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

06.03.2022 – Zamek Kazimierzowski w Przemyślu


1. ORGANIZATOR

Przemyski Klub Biegacza

Współorganizator
Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha • tel. 608 511 542m.jalocha@poczta.onet.pl

Koordynator biegu – kontakt ze służbami mundurowymi
Daniel Dryniak • tel. 693 946 448danieldryniak@gmail.com

Koordynator biegu – kontakt z mediami
Robert Bal • tel. 606 333 570rak76@o2.pl

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653barjal@poczta.onet.pl

www.przemyskiklubbiegacza.pl
www.tropemwilczym.org

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl


2. PARTNERZY

 • Urząd Miasta Przemyśla
 • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK


3. CEL IMPREZY

 • Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym
 • Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania


4. TERMIN, MIEJSCE

 • 6 marca 2022, godz. 12.00
 • Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl


5. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy w Parku Miejskim oraz trasa dla dzieci do lat 10:


TRASA DLA DZIECI: dystans 600 m
1 pętla
Pofałdowana (teren Parku Miejskiego)
Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
Dzieci nie obowiązuje limit czasu
Start godz. 12:00


TRASA 1: dystans 1963 m
1 pętla
Pofałdowana (teren Parku Miejskiego)
Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut
Start godz. 12:15


TRASA 2: dystans 6 km
2 pętle
Pofałdowana (teren Parku Miejskiego)
Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 70 minut
Start godz. 12:40


6. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów: Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl (od godz. 9:00 – 11:30)
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.


7. KLASYFIKACJA

Dystans dla dzieci 600 m

 • Młodzik młodszy do 7 lat
 • Młodzik 8 – 10 lat

Dystans 1963 m

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn
  • Junior 11 – 17 lat
  • Senior 18 -29 lat
  • Masters 30 – 49 lat
  • Weteran 50 i starsi

Dystans 6 km

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn
  • Junior do 18 lat
  • Senior 19 – 29 lat
  • Masters 30 – 49 lat
  • Weteran 50 i starsi

Klasyfikacja odbywa się na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. W Kategorii Generalnej według czasów brutto (od strzału startera), w Kategoriach Wiekowych według czasów netto (od momentu przekroczenia maty). Zwycięzcy w Kategorii Generalnej nie dublują się w Kategoriach Wiekowych.


8. UCZESTNICTWO

 • W biegu dzieci na dystansie 600 m prawo startu mają dzieci do 10 lat, w biegu na 6 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby które, nie ukończyły 16 lat mogą startować w biegu na dystansie 1963 m, za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Łączny limit uczestników wszystkich biegów wynosi 500 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia (w przypadku dzieci robią to opiekunowie prawni) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe z chipem pomiarowym przymocowane do koszulek sportowych na piersiach pod groźbą dyskwalifikacji
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.


9. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biegu do dnia 27 lutego 2022 lub osobiście 6 marca 2022 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
  • Trasa dla dzieci – 20 zł
  • Trasa nr 1 – 35 zł
  • Trasa nr 2 – 35 zł
 • Ze względu na limit osób liczy się kolejność wpłat !!!
 • Wpłata wyłącznie przez płatność online na stronie zapisów.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Jest możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Prosimy o kontakt.


10. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3) w kategorii open i w kategoriach wiekowych.


11. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu
 • numer startowy
 • agrafki
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
 • pamiątkowy medal


12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania na publicznie dostępnych listach zarejestrowanych uczestników, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.


13. INFORMACJE I WYTYCZNE DLA ZAWODNIKÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju związaną z pandemią COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy i organizatorów, działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi, wprowadzono dodatkowe obostrzenia, niezbędne do bezpiecznej organizacji biegu.
 • Zawodnicy muszą być gotowi na ewentualne zmiany jeżeli będzie wymagała tego zmieniająca się sytuacja.
 • W przypadku odwołania biegu z powodu pandemii COVID-19 uczestnikom otrzymają 100% zwrot wpisowego na konto, z którego została dokonana wpłata.
 • BIURO ZAWODÓW
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do biura.
  • Obowiązek noszenia maseczki na terenie biura.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
 • STREFA STARTU I METY
  • Obowiązkowa maseczka, którą zawodnicy ściągają po przekroczeniu linii startu.
  • W strefie startowej może przebywać tylko grupa czekająca na start.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
  • Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 15 minut.
  • Po przekroczeniu linii mety opuszczamy strefę i udajemy się do strefy zawodnika.
 • STREFA ZAWODNIKA
  • Zachowanie dystansu społecznego.
 • DEKORACJA ZAWODNIKÓW
  • W dekoracji biorą udział tylko zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium.
  • Obowiązek noszenia maseczki podczas dekoracji.


14. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.