Regulamin

Regulamin
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

03.03.2019 – Zamek Kazimierzowski w Przemyślu


1. ORGANIZATOR

Przemyski Klub Biegacza

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha • tel. 608 511 542m.jalocha@poczta.onet.pl

Koordynator biegu – kontakt ze służbami mundurowymi
Daniel Dryniak • tel. 693 946 448danieldryniak@gmail.com

Koordynator biegu – kontakt z mediami
Robert Bal • tel. 606 333 570rak76@o2.pl

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653barjal@poczta.onet.pl

www.przemyskiklubbiegacza.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl


2. PARTNERZY

 • Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie
 • Urząd Miasta Przemyśla
 • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK


3. CEL IMPREZY

 • Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym
 • Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania


4. TERMIN, MIEJSCE

 • 3 marca 2019, godz. 12.00
 • Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl


5. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy w Parku Miejskim:


TRASA 1: dystans 1963 m
1 pętla
Pofałdowana (teren Parku Miejskiego)
Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut
Start godz. 12:00


TRASA 2: dystans 6 km
2 pętle
Pofałdowana (teren Parku Miejskiego)
Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 70 minut
Start godz. 12:25


6. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów: Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl (od godz. 9:00 – 11:30)
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.


7. KLASYFIKACJA

Dystans 1963 m

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn
  • Młodzik do 10 lat
  • Junior 11 – 17 lat
  • Senior 18 -29 lat
  • Masters 30 – 49 lat
  • Weteran 50 i starsi

Dystans 6 km

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn
  • Junior do 18 lat
  • Senior 19 – 29 lat
  • Masters 30 – 49 lat
  • Weteran 50 i starsi

Klasyfikacja odbywa się na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, w Kategorii Generalnej według czasów brutto (od strzału startera), w Kategoriach Wiekowych według czasów netto (od momentu przekroczenia maty).


8. UCZESTNICTWO

 • W biegu na 6 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby które, nie ukończyły 16 lat mogą startować w biegu na dystansie 1963m, za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 470 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) wsznurowane w buta, pod groźbą dyskwalifikacji
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.


9. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.chronotex.pl do dnia 20.02.2019 lub osobiście 3 marca 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
 • Trasa nr 1 – 25 zł
 • Trasa nr 2 – 25 zł
 • Ze względu na limit 470 osób liczy się kolejność wpłat !!!
 • Numer konta do wpłaty:
  Przemyski Klub Biegacza
  PKO BP 37 1020 4274 0000 1902 0060 3548
 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek „Tropem Wilczym”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Jest możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Prosimy o kontakt.
 • Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.


10. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3)w kategorii open i w kategoriach wiekowych.


11. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu
 • numer startowy
 • agrafki
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
 • pamiątkowy medal


12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.


13. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów po biegu lub wpłaty 10zł w przypadku zgubienia/zniszczenia transpondera.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.